koldfront

Keyword wifi

  1. 2022-10-14 🕔︎ Upgrading to OpenWrt 22.03.1 #hardware #wifi
  2. 2021-09-11 🕡︎ Upgrading to OpenWrt 21.02.0 #hardware #wifi
  3. 2020-08-29 🕐︎ Netgear R6350 experience #hardware #wifi